පෙරහන්

වින්ටේජ් ඔරලෝසු

502 නිෂ්පාදන

නිෂ්පාදන 1 න් 36 - 502 ක් පෙන්වයි
දැක්ම
යුනිවර්සල් ජෙනීව් පොලරූටර්යුනිවර්සල් ජෙනීව් පොලරූටර්
ඔමේගා ඩයිනමික් 166.039 NOS කිසි විටෙකත් පැළඳ නැතඔමේගා ඩයිනමික් 166.039 NOS කිසි විටෙකත් පැළඳ නැත
ඔමේගා දිනය-දිනය 166.032 18 සීඔමේගා දිනය-දිනය 166.032 18 සී
කාටියර් ටැංකි පැරිස් පෙට්ටිය සහ කඩදාසිකාටියර් ටැංකි පැරිස් පෙට්ටිය සහ කඩදාසි
Favre-Leuba Bathy 160 ඉතා දුර්ලභ පිරිමි ඔරලෝසුවFavre-Leuba Bathy 160 ඉතා දුර්ලභ පිරිමි ඔරලෝසුව
ඔමේගා කොස්මික් ත්‍රිත්ව 14k cal.381ඔමේගා කොස්මික් ත්‍රිත්ව 14k cal.381
රෝලෙක්ස් සෙෆීර්රෝලෙක්ස් සෙෆීර්
Rolex Datejust 1601Rolex Datejust 1601
පියර්ස් මෑන්ස් අත් ඔරලෝසුවපියර්ස් මෑන්ස් අත් ඔරලෝසුව
Yema Chronograph NOS Case VintageYema Chronograph NOS Case Vintage
වෙන් කර ඇතවෙන් කර ඇත
ඔමේගා සීමස්ටර් 30 සේවාඔමේගා සීමස්ටර් 30 සේවා
සෙනිත් කැප්ටන්සෙනිත් කැප්ටන්
රෝලෙක්ස් ඩේට්ජස්ට්රෝලෙක්ස් ඩේට්ජස්ට්
IWC කැලිබර් 89 ref 309IWC කැලිබර් 89 ref 309
ඊයෙගර්-ලෙකෝල්ට් මෙම්වොක්ස්ඊයෙගර්-ලෙකෝල්ට් මෙම්වොක්ස්
LeCoultre Memodate VintageLeCoultre Memodate Vintage
ඊයෙගර්-ලෙකෝල්ට් මෙම්වොක්ස්ඊයෙගර්-ලෙකෝල්ට් මෙම්වොක්ස්
Audemars Piguet සෘජුකෝණාස්රාකාරAudemars Piguet සෘජුකෝණාස්රාකාර
රෝලෙක්ස් දිනය ආර්යාව වානේ වින්ටේජ්රෝලෙක්ස් දිනය ආර්යාව වානේ වින්ටේජ්
පටෙක් පිලිප් එලිප්ස්පටෙක් පිලිප් එලිප්ස්